O hindi baga ninyo nalalaman na tayong lahat na mga nabautismuhan kay Cristo Jesus ay nangabautismuhan sa kaniyang kamatayan? Multilingual Online Bible. Huwag ngang maghari ang kasalanan sa inyong katawang may kamatayan, upang kayo'y magsisunod sa kaniyang mga pita: At huwag din naman ninyong ihandog ang inyong mga sangkap sa kasalanan na pinaka kasangkapan ng kalikuan; kundi ihandog ninyo ang inyong sarili sa Dios, na tulad sa nangabuhay sa mga patay, at ang inyong mga sangkap na pinaka kasangkapan ng katuwiran sa Dios. Mga Taga-Roma 6:23 RTPV05. 11 Nagsasalita ako ayon sa kaugalian ng mga tao dahil sa karupukan ng inyong laman: sapagka't kung paanong inyong inihandog ang inyong mga sangkap ng katawan na pinaka alipin ng karumihan at ng lalo't lalong kasamaan, gayon din ihandog ninyo ngayon ang inyong mga sangkap na pinaka alipin ng katuwiran sa ikababanal. Human translations with examples: 7, vi, sul, 7,107, roma 5:8, roma 6:23, sectoin 7, 7 (bilang), manukon roma. 4 Sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ngunit ang libreng kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan, sa pamamagitan ni Cristo Jesus na ating Panginoon. Sapagka't ang kamatayan na ikinamatay niya, ay kaniyang ikinamatay na minsan sa kasalanan: datapuwa't ang buhay na kaniyang ikinabubuhay, ay kaniyang ikinabubuhay sa Dios. View more titles. 3 Votes, Romans 6:19 What would be some hints for memorizing Scripture? What does "buried with him through baptism" mean? Scripture Formatting. Sign Up or Login, To Create and Search Notes: Magpapatuloy baga tayo sa pagkakasala upang ang biyaya ay makapanagana? What does "the body of sin" in Romans 6:6 mean? What does "deceitful" mean in Jeremiah 17:9, and in Jer. NKJV, Abide Bible, Red Letter Edition, Comfort Print: Holy Bible, New King James VersionOur Price: $54.99Buy Now. For — Surely these two must go together; so that if we have been united to Christ by faith, (to which baptism engages us,) and have been made conformable to his death, by being dead to sin, we shall also know the power of his resurrection, by rising to newness of life. Romans 5 Romans 7. • 0 Votes, Romans 6:14 Gayon din naman kayo, ibilang ninyong kayo'y tunay na mga patay na sa kasalanan, nguni't mga buhay sa Dios kay Cristo Jesus. ( B) was crucified with him. Romans 6:5-11 For if we have been united with him in a death like his, we will certainly also be united with him in a resurrection like his. For if we have been planted together in the likeness of his death, we shall be also in the likeness of his resurrection: Knowing this, that our old man is crucified with him, that the body of sin might be destroyed, that henceforth we should not serve sin. Romans 6:5-6 > NIV KJV ESV NKJV. Romans / Romans 6 / Romans 6:5; Previous Book Previous Chapter Read the Full Chapter Next Chapter Next Book. Sapagka't ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan; datapuwa't ang kaloob na walang bayad ng Dios ay buhay na walang hanggan kay Cristo Jesus na Panginoon natin. 2 Sapagka't ang kautusan ng Espiritu ng buhay na kay Cristo Jesus ay pinalaya ako sa kautusan ng kasalanan at ng kamatayan. mangagkakasala baga tayo, dahil sa tayo'y wala sa ilalim ng kautusan, kundi sa ilalim ng biyaya? Huwag nawang mangyari. Bible Gateway Help … Sign Up or Login. 4 What does the idiom, "gird up the loins of your mind," mean in 1 Peter 1:13? 4 Votes. 20 Tayo nga'y nangalibing na kalakip niya sa pamamagitan ng bautismo sa kamatayan: na kung paanong si Cristo ay nabuhay na maguli sa mga patay sa pamamagitan ng kaluwalhatian ng Ama, ay gayon din naman tayo'y makalalakad sa panibagong buhay. What does it mean, "For sin shall not have dominion over you, for you are not under law, but under grace"? 11 5 For if we have been united with him in a death like his, we will certainly also be united with him in a resurrection like his. Why didn’t Satan recognize Jesus as God’s son. Read Romans 6 in the Tagalog version of the Bible with the Multilingual Bible. Datapuwa't salamat sa Dios, na, bagama't kayo'y naging mga alipin ng kasalanan, kayo'y naging mga matalimahin sa puso doon sa uri ng aral na pinagbigyan sa inyo; At yamang pinalaya kayo sa kasalanan ay naging mga alipin kayo ng katuwiran. Tayo nga'y nangalibing na kalakip niya sa pamamagitan ng bautismo sa kamatayan: na kung paanong si Cristo ay nabuhay na maguli sa mga patay sa pamamagitan ng kaluwalhatian ng Ama, ay gayon din naman tayo'y makalalakad sa panibagong buhay. • 6 We know that w our old self 1 x was crucified with him in order that y the body of sin might be brought to nothing, so that we would no longer be enslaved to sin. 0 Votes, Romans 6:6 Romans 6:5 in all English translations. mangagkakasala baga tayo, dahil sa tayo'y wala sa ilalim ng kautusan, kundi sa ilalim ng biyaya? 1 Romans 6:3 - 5 Our Price: $4.19 Save: $1.80 (30%) Buy Now. 6 We know that our old (unrenewed) self was nailed to the cross with Him in order that [our] body [which is the instrument] of sin might be made ineffective and inactive for evil, that we might no longer be the slaves of sin. 8 But if we have died with Christ, we believe that we will also live with him. Our Price: $18.00 Save: $11.99 (40%) Buy Now. The apostle had used the rite of baptism to illustrate the impossibility experienced by the believer of continuing in his former life. Is baptism essential for salvation according to Romans 6:3-5? What would be some hints for memorizing Scripture? WhatG5101 shall we sayG2046 then?G3767 Shall we continueG1961 in sin,G266 thatG2443 graceG5485 may aboundG4121? 6 To set the mind on the flesh is death, but to set the mind on the Spirit is life and peace. Mga Taga-Roma 5 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Yaman nga na mga inaaring-ganap sa pananampalataya, mayroon tayong kapayapaan sa Dios sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo; 2 Sa pamamagitan din naman niya'y nangagkaroon tayo ng ating pagpasok sa pamamagitan ng pananampalataya sa biyayang ito na diyan ay nagsisilagi tayo; at nangagagalak tayo sa pagasa ng … What was the sin of Sodom (Genesis 19:8)? For if we have been planted together in the likeness of his death, we shall be also in the likeness of his resurrection: Knowing this, that our old man is crucified with him, that the body of sin might be destroyed, that henceforth we should not serve sin. Romans 6:5-7 KJV. Is baptism essential for salvation according to Romans 6:3-5? The letter to the Romans was written from Corinth just prior to Paul's trip to Jerusalem to deliver the alms that had been given for the poor there. What time of the year was Christ’s birth? Now he expounds the same truth didactically. How might Jesus encourage someone who doubts his ability to memorize Bible verses? Sapagka't ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan; datapuwa't ang kaloob na walang bayad ng Dios ay buhay na walang hanggan kay Cristo Jesus na Panginoon natin. 13 What does "deceitful" mean in Jeremiah 17:9, and in Jer. Sapagka't ang kasalanan ay hindi makapaghahari sa inyo: sapagka't wala kayo sa ilalim ng kautusan, kundi sa ilalim ng biyaya. Tayong mga patay na sa pagkakasala, paano nga tayong mabubuhay pa riyan? Extra Small Small Medium Large Additional Settings . RTPV05: Magandang Balita Bible (Revised) Salin. Human translations with examples: roma 5:8. 3 Votes, Romans 6:1 WhatG5101 shall we sayG2046 then?G3767 Shall we continueG1961 in sin,G266 thatG2443 graceG5485 may aboundG4121? 23 Romans 6:5 King James Version (KJV). Romans 6:5-7. For he that is dead is freed from sin. Sapagka't ang kasalanan ay hindi makapaghahari sa inyo: sapagka't wala kayo sa ilalim ng kautusan, kundi sa ilalim ng biyaya. How can we avoid the "wages of sin" and escape the spiritual death Romans 6:23 mentions? 0 Votes, Romans 6:14 Magpapatuloy baga tayo sa pagkakasala upang ang biyaya ay makapanagana? 7 For whoever has died is freed from sin. Ano nga ang ating sasabihin? 2 God forbid. 12 Mga Libreng Babasahing Gabay at Debosyonal na may kaugnayan sa Mga Taga-Roma 5:3-5. Sapagka't ang kamatayan na ikinamatay niya, ay kaniyang ikinamatay na minsan sa kasalanan: datapuwa't ang buhay na kaniyang ikinabubuhay, ay kaniyang ikinabubuhay sa Dios. Romans 5:6 in all English translations. ROM 6:5 For if we have been planted together in the likeness of his death, we shall be also in the likeness of his resurrection: ROM 6:6 Knowing this, that our old man is crucified with him, that the body of sin might be destroyed, that henceforth we should not serve sin. 7 … 9 What is the difference between the law and grace? Cancel. Shall we continue in sin, that grace may abound? What does "renew their strength" mean in Isaiah 40:31? Huwag ngang maghari ang kasalanan sa inyong katawang may kamatayan, upang kayo'y magsisunod sa kaniyang mga pita: Does Romans 6:1-6 mean we should sin more so grace will be more abundant? Why did the children of Israel wander for 40 years? Nagsasalita ako ayon sa kaugalian ng mga tao dahil sa karupukan ng inyong laman: sapagka't kung paanong inyong inihandog ang inyong mga sangkap ng katawan na pinaka alipin ng karumihan at ng lalo't lalong kasamaan, gayon din ihandog ninyo ngayon ang inyong mga sangkap na pinaka alipin ng katuwiran sa ikababanal. How might Jesus encourage someone who doubts his ability to memorize Bible verses? sapagka't ang wakas ng mga bagay na yaon ay kamatayan. Ano nga ang ibinunga ninyo sa panahong yaon sa mga bagay na ngayo'y ikinahihiya ninyo? What happens to those who have been cremated at the Resurrection of the dead? Tayong mga patay na sa pagkakasala, paano nga tayong mabubuhay pa riyan? Why should we not take advantage the grace of God? 16 Free Christian classic ebooks for you to download: Browse books now. Datapuwa't ngayong mga laya na kayo sa kasalanan at naging mga alipin ng Dios, kayo ay mayroong inyong bunga sa ikababanal, at ang wakas ay ang buhay na walang hanggan. Retail: $29.99. The phrase originates from a quote from Pyrrhus of Epirus, whose triumph against the Romans in the Battle of Asculum in 279 BC destroyed much of his forces and—while a tactical victory—forced the end of his campaign. Datapuwa't kung tayo'y nangamatay na kalakip ni Cristo, ay naniniwala tayo na mangabubuhay naman tayong kalakip niya; Na nalalaman nating si Cristo na nabuhay na maguli sa mga patay ay hindi na mamamatay; ang kamataya'y hindi naghahari sa kaniya. Isaiah 9:6. Magpapatuloy baga tayo sa pagkakasala upang ang biyaya ay makapanagana? No adherence to the Law, no religious pedigree, and no accumulation of merit can change the sinner's status to one of righteousness before God. Ro 6:5 For if we have been planted together in the likeness of his death. The in order that of Romans 6:4 becomes as it were the text of this development (Romans 6:5-11), of which Romans 6:5 contains the summary. Sapagka't kung tayo nga ay naging kalakip niya dahil sa kawangisan ng kaniyang kamatayan, ay magkakagayon din naman tayo dahil sa kawangisan ng kaniyang pagkabuhay na maguli; A Pyrrhic victory is a victory that inflicts such a devastating toll on the victor that it is tantamount to defeat. To Get the Full List of Definitions: Romans 5:12 - 6:23; W A CRISWELL. At huwag din naman ninyong ihandog ang inyong mga sangkap sa kasalanan na pinaka kasangkapan ng kalikuan; kundi ihandog ninyo ang inyong sarili sa Dios, na tulad sa nangabuhay sa mga patay, at ang inyong mga sangkap na pinaka kasangkapan ng katuwiran sa Dios. Datapuwa't salamat sa Dios, na, bagama't kayo'y naging mga alipin ng kasalanan, kayo'y naging mga matalimahin sa puso doon sa uri ng aral na pinagbigyan sa inyo; (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Romans 6:5-7. • Sapagka't ang kamatayan na ikinamatay niya, ay kaniyang ikinamatay na minsan sa kasalanan: datapuwa't ang buhay na kaniyang ikinabubuhay, ay kaniyang ikinabubuhay sa Dios. Verse Info. 5 Sapagka't kung tayo nga ay naging kalakip niya dahil sa kawangisan ng kaniyang kamatayan, ay magkakagayon din naman tayo dahil sa kawangisan ng kaniyang pagkabuhay na maguli; 6 Na nalalaman natin, na ang ating datihang pagkatao ay kalakip niyang napako sa krus, upang ang katawang salarin ay magiba, at nang sa gayo'y huwag na tayong maalipin pa ng kasalanan; 7 Sapagka't ang namatay ay … 5 Votes, Romans 6:4 5 Sapagka't kung tayo nga ay naging kalakip niya dahil sa kawangisan ng kaniyang kamatayan, ay magkakagayon din naman tayo dahil sa kawangisan ng kaniyang pagkabuhay na maguli; 6 Na nalalaman natin, na ang ating datihang pagkatao ay kalakip niyang napako sa krus, upang ang katawang salarin ay magiba, at nang sa gayo'y huwag na tayong maalipin pa ng kasalanan; 7 Sapagka't ang namatay ay … Romans 6:5 For, if we have been made like him in his death, we will, in the same way, be like him in his coming to life again; Read verse in The Bible in Basic English Romans 6:5-6 sin resurrection addiction slavery crucifixion. Can I love God and love the world? Romans 6:5-6 sin resurrection addiction slavery crucifixion Read Romans 6 online (NIV) For if we have been planted together in the likeness of his death, we shall be also in the likeness of his resurrection: Knowing this, that our old man is crucified with him, that the body of sin might be destroyed, that henceforth we should not serve sin. 8 Huwag nawang mangyari. What does Paul mean in Rom 8:37 that, "in all these things we overwhelmingly conquer through him who loved us.?". Romans 6:1-5 The Meaning of Baptism; Romans 6:13-23 The Wages of Sin and the Gift of God; Romans 6:23 The Gift of God. 4 Votes, Romans 6:1 Shall we continue in sin, that grace may abound? 5 4 Votes. Datapuwa't kung tayo'y nangamatay na kalakip ni Cristo, ay naniniwala tayo na mangabubuhay naman tayong kalakip niya; Barnes's Romans 6:5 Bible Commentary For if we have been planted together - The word used here σύμφυτος sumphutos, does not occur elsewhere in the New Testament. KJV: King James Version . Huwag nawang mangyari. Sign Up or Login, To Create and Search Notes: 5 For if we have been planted together in the likeness of his death, we shall be also in the likeness of his resurrection: 18 How can "a son be given" that is to be called "the everlasting father"? To Get the Full List of Definitions: Why didn’t Satan recognize Jesus as God’s son. 6:5 For - Surely these two must go together; so that if we are indeed made conformable to his death, we shall also know the power of his resurrection. To Get the full list of Strongs: 3 Know ye not, that so many of us as were baptized into Jesus Christ were baptized into his death? ROM 6… Helvetica Open Sans Merriweather Additional Settings . Kaligayahan! What shall we say then? Romans 6:5–6 5 i For if we have been united together in the likeness of His death, certainly we also shall be in the likeness of His resurrection, 6 knowing this, that j our old man was crucified with Him, that k the body of sin might be 1 done away with, that we should no longer be slaves of sin. 2 God forbid. We know that our old self was crucified with him in order that the body of sin might be brought to nothing, so that we would no longer be enslaved to sin. NKJV, Vines Expository Bible, Comfort Print: A Guided Journey Through the Scriptures with Pastor Jerry Vines. 5 Sapagka't kung tayo nga ay naging kalakip niya dahil sa kawangisan ng kaniyang kamatayan, ay magkakagayon din naman tayo dahil sa kawangisan ng kaniyang pagkabuhay na maguli; 6 Na nalalaman natin, na ang ating datihang pagkatao ay kalakip niyang napako sa krus, upang ang katawang salarin ay magiba, at nang sa gayo'y huwag na tayong maalipin pa ng kasalanan; 7 Sapagka't ang namatay ay … Death (16) Resurrection (13) Likeness (10) Shall (9) United (7) Certainly (6) Planted (3) Together (3) Life (2) Again (2) Identified (2) One (2) Sharing (2) Made (1) Part (1) God (1) Raised (1) Lived (1) New (1) Rising (1) Joined (1) Coming (1) Images Romans 6:5 . Huwag nawang mangyari. What is the meaning of "by baptism into death" in Romans 6:4? Romans 6:8-12 Now if we be dead with Christ, we believe that we shall also live with him... Ephesians 2:5,6 Even when we were dead in sins, has quickened us together with Christ, (by grace you are saved;)... Philippians 3:10,11 That I may know him, and the power of his resurrection, and the fellowship of his sufferings, being made conformable to his death... planted. Tayong mga patay na sa pagkakasala, paano nga tayong mabubuhay pa riyan? c. Therefore do not let sin reign in your mortal body : This is something that can only be said to the Christian, to the one who has had the old man crucified with Christ and has been given a new man in Jesus. Read Romans 6 online (NIV) For if we have been planted together in the likeness of his death, we shall be also in the likeness of his resurrection: Knowing this, that our old man is crucified with him, that the body of sin might be destroyed, that henceforth we should not serve sin. Retail: $49.99. J N DARBY. 5 5 For if we have been united with him in a death like his, we will certainly also be united with him in a resurrection like his. 5 For if we have become one with Him by sharing a death like His, we shall also be [one with Him in sharing] His resurrection [by a new life lived for God]. Ano nga ang ibinunga ninyo sa panahong yaon sa mga bagay na ngayo'y ikinahihiya ninyo? O hindi baga ninyo nalalaman na tayong lahat na mga nabautismuhan kay Cristo Jesus ay nangabautismuhan sa kaniyang kamatayan? Sapagka't ang kamatayan na ikinamatay niya, ay kaniyang ikinamatay na minsan sa kasalanan: datapuwa't ang buhay na kaniyang ikinabubuhay, ay kaniyang ikinabubuhay sa Dios. KJV, The King James Study Bible, Red Letter, Full-Color Edition: Holy Bible, King James Version. Prayers for Romans 6:5. 6 What shall we say then? How important to know what our salvation means, and Paul tells us that the moment we trust in Christ we are baptised by one Spirit into His BODY - the Holy Spirit placed us into Christ Jesus and we became members of His body, which is the Church. The idea of Romans 6:4 was: "We were buried by baptism only with the intention of rising again." 6 What shall we say then? 6 We know that our old self was crucified with him so that the body of sin might be destroyed, and we might no longer be enslaved to sin. • Contextual translation of "romans 5:8" into Tagalog. What is the meaning of "by baptism into death" in Romans 6:4? Sapagka't kung tayo nga ay naging kalakip niya dahil sa kawangisan ng kaniyang kamatayan, ay magkakagayon din naman tayo dahil sa kawangisan ng kaniyang pagkabuhay na maguli; Na nalalaman natin, na ang ating datihang pagkatao ay kalakip niyang napako sa krus, upang ang katawang salarin ay magiba, at nang sa gayo'y huwag na tayong maalipin pa ng kasalanan; Sapagka't ang namatay ay ligtas na sa kasalanan. Mga Romano 5:8 - Datapuwa't ipinagtatagubilin ng Dios ang kaniyang pagibig sa atin, na nang tayo'y mga makasalanan pa, si Cristo ay namatay dahil sa atin. Hindi baga ninyo nalalaman, na kung kanino ninyo inihahandog ang inyong mga sarili na pinaka alipin upang tumalima ay kayo'y mga alipin niyaong inyong tinatalima; maging ng kasalanan sa ikamamatay, maging ng pagtalima sa ikapagiging matuwid? Read more Romans 6:3-7 English Standard Version (ESV). • Romans 6:3(Williams) Verse Thoughts. Romans 5 Peace with God Through Faith. Word Count of 37 Translations in Romans 6:5. Romans 6:5-6 - NIV For if we have been united with him in a death like his, we shall certainly be united with him in a resurrection like his. Mga Romano 12:6 - At yamang may mga kaloob na nagkakaibaiba ayon sa biyaya na ibinigay sa atin, kung hula, ay manganghula tayo ayon sa kasukatan ng ating pananampalataya; (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 10 Through our study of the Epistle to the Romans we have seen Paul trace and argue for the truth of justification by faith alone. What happens to those who have been cremated at the Resurrection of the dead? We know that our old self was crucified with him in order that the body of sin might be brought to nothing, so that we would no longer be enslaved to sin. What was the sin of Sodom (Genesis 19:8)? At huwag din naman ninyong ihandog ang inyong mga sangkap sa kasalanan na pinaka kasangkapan ng kalikuan; kundi ihandog ninyo ang inyong sarili sa Dios, na tulad sa nangabuhay sa mga patay, at ang inyong mga sangkap na pinaka kasangkapan ng katuwiran sa Dios. How shall we, that are dead to sin, live any longer therein? 3 Sapagka't ang hindi magawa ng kautusan, na mahina sa pamamagitan ng laman, sa pagsusugo ng Dios sa kaniyang sariling Anak na naganyong lamang salarin at dahil sa kasalanan, ay … Na nalalaman nating si Cristo na nabuhay na maguli sa mga patay ay hindi na mamamatay; ang kamataya'y hindi naghahari sa kaniya. Our Price: $18.00 Save: $26.99 (60%) Buy Now. Huwag ngang maghari ang kasalanan sa inyong katawang may kamatayan, upang kayo'y magsisunod sa kaniyang mga pita: At huwag din naman ninyong ihandog ang inyong mga sangkap sa kasalanan na pinaka kasangkapan ng kalikuan; kundi ihandog ninyo ang inyong sarili sa Dios, na tulad sa nangabuhay sa mga patay, at ang inyong mga sangkap na pinaka kasangkapan ng katuwiran sa Dios. Na nalalaman natin, na ang ating datihang pagkatao ay kalakip niyang napako sa krus, upang ang katawang salarin ay magiba, at nang sa gayo'y huwag na tayong maalipin pa ng kasalanan; 2 Why did the children of Israel wander for 40 years? Scripture Formatting × Scripture Formatting. A prayer for Romans 6:5 . 7:10 what do "heart" and "reins" mean? ( A) 6 For we know that our old self. Magpapatuloy baga tayo sa pagkakasala upang ang biyaya ay makapanagana? 12 Sapagka't ang kasalanan ay hindi makapaghahari sa inyo: sapagka't wala kayo sa ilalim ng kautusan, kundi sa ilalim ng biyaya. • O hindi baga ninyo nalalaman na tayong lahat na mga nabautismuhan kay Cristo Jesus ay nangabautismuhan sa kaniyang kamatayan? Ano nga? ( D) might be done away with,[ a] that we should no longer be slaves to sin. Romans 6:5-6 sin resurrection addiction slavery crucifixion. Romans is the most systematic and logical doctrinal book of the Apostle Paul. • Noting the Last Supper's significance, why was it not recorded in the Book of John? Sign Up or Login. How is holiness compared and contrasted with righteousness? Sign Up or Login. What time of the year was Christ’s birth? Tayo nga'y nangalibing na kalakip niya sa pamamagitan ng bautismo sa kamatayan: na kung paanong si Cristo ay nabuhay na maguli sa mga patay sa pamamagitan ng kaluwalhatian ng Ama, ay gayon din naman tayo'y makalalakad sa panibagong buhay. Retail: $54.99. 7:10 what do "heart" and "reins" mean? Sapagka't ang namatay ay ligtas na sa kasalanan. NKJV, Lucado Encouraging Word Bible, Comfort Print: Holy Bible, New King James Version. Our Price: $34.99 Save: $15.00 (30%) Buy Now. Bible Gateway Recommends. It properly means sown or planted at the same time; what sprouts or springs up together; and is applied to plants and trees that are planted at the same time, and that sprout and grow together. 10 A Pyrrhic victory (/ ˈ p ɪr ɪ k / PIRR-ik) is a victory that inflicts such a devastating toll on the victor that it is tantamount to defeat.Winning a Pyrrhic victory takes a heavy toll that negates any true sense of achievement or damages long-term progress. At yamang pinalaya kayo sa kasalanan ay naging mga alipin kayo ng katuwiran. Winning a Pyrrhic victory takes a heavy toll that negates any true sense of achievement or damages long-term progress. Sapagka't kung tayo nga ay naging kalakip niya dahil sa kawangisan ng kaniyang kamatayan, ay magkakagayon din naman tayo dahil sa kawangisan ng kaniyang pagkabuhay na maguli; Huwag nawang mangyari. 8 c. Therefore do not let sin reign in your mortal body : This is something that can only be said to the Christian, to the one who has had the old man crucified with Christ and has been given a new man in Jesus. Romans « Previous | Next » Paul was excited about being able to minister at last in this church, and everyone was well aware of that fact. What does Paul mean in Rom 8:37 that, "in all these things we overwhelmingly conquer through him who loved us.?". ... Ano nga ang ating sasabihin? • English-Tagalog Bible. 9 What does it mean, "For sin shall not have dominion over you, for you are not under law, but under grace"? Romans / Romans 6 / Romans 6:5; Previous Book Previous Chapter Read the Full Chapter Next Chapter Next Book.